Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Santa Ana

Disabled Veterans and Widows Relief Asociation - Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH

P.O. Box 25554, , , , 92799

www.camonanhtb.com

Hội được thành lập từ năm 1992 hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Tiểu Bang California và Liên Bang Hoa Kỳ trợ giúp cho các thương phế binh và quả phụ VNCH đang sống đói khổ ở quê nhà Việt Nam. Non-Profit Corporation No. 2601357 EIN: 37-1498467

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mobile / ĐT Di Động(714) 553-5790
Phone(714) 837-5998
Saigon Church - Thánh đường Sài gòn

5321 W. McFadden Ave, , , , 92704

www.saigonchurch.com

Các chương trình Cứu Trợ Nhân Đạo do Thánh-Đường Sàigòn thực hiện tại Việt-nam: Xe lăn thay đổi cả cuộc đời tàn phế của họ, như giúp đở họ cái cần câu để họ có thể tự đi lại buôn bán giấy số làm ăn sinh sống. Cấp phát gạo cho đồng bào phong cùi,đồng ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone714 775-8852