Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Riverside

Hội Tình Thương Việt Nam - Vietnamese Charitable Association

PO Box 70060, , , , 92513-0060

www.tinhthuong.net

Hội từ thiện giúp người tàn tật, mồ côi và đói khổ ở Việt Nam, không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc. Hội Tình Thương Việt Nam thân chào Quý Vị vào thăm Mạng Lưới Tình Thương, nơi nói lên các chương trình Tình Thương. Nhờ vào sự ủng hộ của Quý Ấn Nhân ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ