State / Tỉnh / Tiểu bang: VA

Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam (LEAF-VN)

10889 Woodleaf Lane, , , , 22066

www.leaf-vn.org

TÔN CHỈ: Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam (LEAF-VN) được thành lập nhằm giúp đỡ nhân dân Việt Nam thực hiện một nền giáo dục tốt đẹp bằng cách trợ giúp việc phát triển các hệ thống và dịch vụ thư viện trong cả nước. MỤC TIÊU Hội Hỗ Trợ Thư Vi ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ

5604 Bouffant Boulevard, , , , 22311

www.facebook.com/hoituthienphaphoa

Giúp người nghèo qua các ban từ thiện ở chùa hay các cơ sở từ thiện địa phương như hội người cùi, hội người mù, nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi, trẻ em tàn tật...Tiền được đem đến tận thôn.

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(703) 379-9093
Viet-Nam Assistance for the Handicapped (VNAH)

1421 Dolly Madison Blvd., Suite E, , , , 22101

www.vnah-hev.org

VNAH works to promote policies and programs to assist and empower people with disabilities and disadvantaged children. Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH) is a U.S.-based non-profit, non-political, tax-exempt charitable organization founded i ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone703-847-9582
Fax703-448-8207