Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Sóc Trăng Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng

Charity in Vietnam

Danh bạ

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng.

Address / Địa chỉ
244 Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam
Phone
(079) 382 1441
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
3 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: