Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Hà Nội Tầm Nhìn Thế Giới (TNTG) - World Vision

Charity in Vietnam

Danh bạ

Tầm Nhìn Thế Giới (TNTG) - World Vision

Tầm Nhìn Thế Giới (TNTG) tại Việt Nam là một tổ chức nhân đạo Cơ đốc giáo phi lợi nhuận hoạt động thông qua các chương trình phát triển và cứu trợ khẩn cấp nhằm cải thiện đời sống của cộng đồng, đặc biệt là trợ giúp trẻ em, người nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn. TNTG phục vụ tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc và giới.

World Vision is a Christian relief and development organisation working to create lasting change in the lives of children, families and communities living in poverty. World Vision serves all people regardless of religion, race, ethnicity or gender.

Address / Địa chỉ
Tầng 4, Toà nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phone
(04) 3943 9920
Fax
(04) 3943 9921
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
2 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: