Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Hà Nội Handicap International in Vietnam

Charity in Vietnam

Danh bạ

Handicap International in Vietnam

Handicap International là một tổ chức viện trợ quốc tế độc lập, không thiên vị hoạt động trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, hòa nhập xã hội, giải quyết xung đột và phòng chống thiên tai. Sát cánh cùng người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương khác, các hoạt động của chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy sự tôn trọng đối với phẩm giá cũng như các quyền cơ bản của họ.

Email

Address / Địa chỉ
Phong 101 E3, Khu ngoai giao doan Trung Tu So 6, Dang van Ngu, Dong Da, Hà Nội, Việt Nam
Phone
(04) 3762 9135
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
0 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: