Home Directory Hội Từ Thiện ở nước ngoài America - USA - Mỹ Disabled Veterans and Widows Relief Asociation - Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH

Charity in Vietnam

Danh bạ

Disabled Veterans and Widows Relief Asociation - Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH

Hội được thành lập từ năm 1992 hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Tiểu Bang California và Liên Bang Hoa Kỳ trợ giúp cho các thương phế binh và quả phụ VNCH đang sống đói khổ ở quê nhà Việt Nam.

Non-Profit Corporation No. 2601357  EIN: 37-1498467
Email

Address / Địa chỉ
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA, 92799, USA
Phone
(714) 539-3545
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
24 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: