Home Directory Người cần Trợ Giúp Quảng Trị Nguyễn văn Tân (bị bại liệt)

Charity in Vietnam

Danh bạ

Nguyễn văn Tân (bị bại liệt) Đặc biệt

Nguyễn văn Tân (bị bại liệt)
Muốn biết thêm chi tiết, xin quí vị liên lạc qua hội Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời - Eyes of Compassion (Canada).
Email

Address / Địa chỉ
Quảng Trị, Việt Nam
Cho điểm tài liệu này
3 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: