Home Directory Người cần Trợ Giúp Đà Nẵng Nguyễn thị Lan (người già trên 80 tuổi bị mù)

Charity in Vietnam

Danh bạ

Nguyễn thị Lan (người già trên 80 tuổi bị mù) Đặc biệt

Nguyễn thị Lan (người già trên 80 tuổi bị mù)
Muốn biết thêm chi tiết, xin quí vị liên lạc qua hội Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời - Eyes of Compassion (Canada).
Email

Address / Địa chỉ
Đà Nẵng, Việt Nam
Cho điểm tài liệu này
1 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: