Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: th��� tr���n K��� S��ch