Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huy���n K��� S��ch