Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Th��� x�� �����ng Xo��i